Spørsmål og svar

Er det ting du lurer på som beboer, så kan du finne en del svar her.
Framleie
Lovlig framleie av egen leilighet. Du må søke styret om tillatelse til dette. Dette fremgår av borettslagsloven og borettslagets vedtekter. I henhold til dette gis det tillatelse for inntil tre år. Dersom leiligheten framleies til egen familie er det dog ingen tidsgrense. Tillatelsen forutsetter at styret får kopi av framleieavtalen, og at det fremgår hvem som er framleietaker. Det må søkes på nytt om det leies ut til en annen person innenfor treårs-perioden.
OBOS har egne skjemaer som brukes for å søke framleie, og søknad sendes via OBOS til styret. OBOS tar adm. gebyr.
Ved bruk av firmaer som bistår utleie, må styret alltid godkjenne de personene det framleies til. Styret må ha en kopi av framleieavtalen.

Hvorfor må styret vite hvem som disponerer din leilighet? Styret må kunne komme inn i leiligheten om skade oppstår – da må framleietaker kunne kontaktes. Skattemyndighetene pålegger OBOS om å innrapportere framleie.
Alle andelseiere må ha postkasseskilt og ringeklokkeskilt som er bestilt av vaktmester. Alle løse papirlapper og provisoriske navnelapper tas fortløpende ned og registreres for kontroll mot andelsleierlisten

Mistet nøkkel/ ekstranøkkel

Bekostes av beboer. Kontakt vaktmester

Egne containere
Ved siden av at det settes ut store containere to ganger i året i borettslaget til overflødige ting vi har stående, er det mulig å kaste pappemballasje og annet restavfall i containere som står ved garasjen. Kontakt vaktmester for dette. Så slipper man å fylle de andre søppeldunkene fulle med dette.
El-avfall har egen binge i søppelskuret rett ved flaggstangen.
Bistand fra vaktmester
Vaktmester kontaktes bare innenfor arbeidtiden 0800-1530. Kontortid 0800-0900 hverdager. Mob: 91 350 294 eller epost: vaktmester@maridalsveien.no
Nødstilfeller
I krisetilfeller/nødstilfeller med fare for personskader eller skade på bygninger kan vaktmester kontaktes utenfor arbeidstid.
Diverse skilt

Skilt til postkasse og ringeklokke er gratis. Bestilles hos vaktmester.
Alle andelseiere må ha postkasseskilt og ringeklokkeskilt som er bestilt av vaktmester. Alle løse og håndskrevne papirlapper og provisoriske navnelapper tas fortløpende ned og registreres for kontroll mot andelsleierlisten.

Kalde radiatorer

Noen beboere har registrert både redusert varme og noe ulyd fra radiatorer og rør. Det vil bli feilsøkt når styret/vaktmester får melding om dette. Hittil har de fleste utfordringene ligget i leilighetene. Ulyd fra radiator kan også følge av feilinnstilling hos naboer. Da må man også feilsøke hos dem. 

Hva kan gjøres av beboer ved for lav radiatorvarme: Lufte radiator med luftenøkkel (kan fås hos vaktmester)

  • Noen radiatorer er nokså fulle av skitt og må byttes ut med ny. Da kjennes radiatoren ofte kaldere på nedre del. Ny radiator bekostes av beboer.
  • Varmeinnstillingen på ventil kan være feilstilt av f.eks. rørlegger. Dette vil avdekkes ved feilsøking. Ikke rør selve ventilen selv. Viktig at kompetent personell utfører dette.
Renhold

Borettslaget har ansatt eget rengjøringspersonell. Oppgangene skal vaskes ukentlig. Vaskeriene rengjøres månedlig. Kjellergangene rengjøres en gang i året. Ved sykdom setter vi inn vikarer, noen ganger kan det være vanskelig på kort frist.
Vinduer i oppgangene vaskes høst og vår.

Flytte kjøkken

En del ønsker å flytte kjøkken til stue.

Merk: I forbindelse med ønske om å flytte kjøkken har styret vedtatt: 1. Det må søkes styret om flytting av kjøkkenet.
2. 
Borettslaget gir under ingen omstendighet tillatelse til å legge rør eller andre installasjoner i etasjeskillet, heller ikke gjennom etasjeskillet.

  1. Bruk av hyttepumpe godkjennes ikke.

 

Du sender styret dokumentasjon på utførte el- og rørleggerarbeider.

Planskisser viser ulike forslag til plassering av nytt kjøkken.
Se skisse (PDF)

 

Alternativ 01 – Kjøkkenrom endres til soverom og nytt kjøkken settes opp mot soveromsvegg
Alternativ 02 – Alternativt kan dør inn til soverom flyttes til stue
Alternativ 03 – Separat kjøkken. Tidligere kjøkkenrom deles i to. Alternativt kan vegg åpnes for mer lys.

Alternativ 04 – Flytt kjøkken til stue mot baderomsvegg (3R).

Bytte parkeringsplass
Dersom man ikke ønsker den parkeringsplassen man blir tildelt går man tilbake til ventelista.
Styrets parkeringsansvarlig har mye å holde tak i, så bytte er ikke høyt prioritert. Vi har ventelister som må prioriteres.
Skader
Det oppstår vannskader og andre skader særlig på bad og kjøkken. Dårlig utført håndverkerarbeid dekker ikke borettslagets bygningsforsikring. Mangelfullt vedlikehold og rengjøring av avløp og annet vil også medføre tap av forsikringsstøtte. Egenandelen på forsikringsskader er kr 20 000.

Håndverkere har imidlertid en håndverkerforsikring som er lovpålagt og som skal gjelde i minst 10 år. Kontakt forrige eier for å få all dokumentasjon på badet og gå deretter rett på håndverkere som gjorde en dårlig jobb.

Konflikter

Ved opplevd brudd på ordensregler/eller annen uønsket adferd fra beboer:
Ta kontakt med den/de man ønsker å endre adferd til.
Ved gjentatte brudd på husordensregler kan styret bli informert og velge reaksjonsmåte og pålegge beboer tiltak.
Beboermøte i aktuell oppgang kan også styret være med på å organisere, forutsatt at beboerne ønsker det.

Husleie

Månedlig husleie består av:
Fellesutgifter
Internett kr 107
Kabeltv kr 277
Balkongtillegg kr 875
Parkeringsleie bil kr 715
Parkeringsleie MC kr 165

Eiendomsskatt
De som bor i leiligheter som Skatteetaten innkrever eiendomsskatt på, må selv betale det.
Utvide leilighet

Det er åpnet for å kjøpe ledig areal i kjeller for å utvide sin egen leilighet. Noen leiligheter har denne muligheten.
Kontakt styret ved interesse.

HMS

Borettslaget tar både HMS og brannsikkerhet svært alvorlig og det er lagt ned mye arbeid i å gjøre borettslaget et trygt sted å bo i, men også et trygt sted for ansatte å jobbe. Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge,  organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må også kravene i arbeidsmiljøloven oppfylles om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Brannalarm/brann-detektor

Det er detektorer i alle leiligheter. Det er ulovlig å demontere eller flytte disse uten søknad til styret. Ved brudd på disse reglene vil det påløpe utgifter som dekkes av andelseier. Kontroll foregår årlig. Demontering/remontering ved oppussing blir fakturert beboer forskuddsvis, må foretas av Firesafe. 

Brannalarm går ikke til brannvesen, den er intern. Hver blokk har en hovedtavle i B-oppgangene, og mindre tavler i hvert inngangsparti. Hovedtavlen kan tilbakestilles etter alarmer eller andre hendelser.

Brannslokkeutstyr

Hver beboer er ansvarlig for eget brannslokkeutstyr. Styret bistår imidlertid med utbytting av eldre utstyr med jevne mellomrom. 2021 fikk alle nytt slokkeutstyr med lav egenandel. Snu slukkeapparatet rundt noen ganger årlig for å løsne pulveret. 

Rehabilitering bad/Flytting av kjøkken - Pliktig renhold ved oppussing

Baderomsrehabilitering og Flytting av kjøkken

Ved oppussing av leiligheten plikter andelseier å holde oppgang/trapp ren hver dag oppussingen pågår. Dersom dette ikke overholdes vil det fakturers for ekstra vask kr 1000 per gang ekstra rengjøring blir nødvendig.
Vaktmester har ´maske´ til branndetektorer som hindrer alarmutløsning ved stor støvutvikling.

Ladeplasser

Borettslaget har seks ladeplasser mellom 231 og 233. Styret vurderer hele tiden behovet for videre utbygging. Plassene er kun for beboere i Maridalsveien borettslag.
Pris etter forbruk. Ladekort fås hos vaktmester. Det bøtelegges for parkering som ikke er knyttet til lading. Urskive og p-tillatelse må være synlig i frontruta.

Ventilasjon
Det er ikke mekanisk avtrekk i noen blokker. Avtrekk går i felles kanaler. Det er ikke lov å installere mekanisk avtrekk verken i luftekanalene eller ut fra kjøkken gjennom yttervegg. Naboer vil da bli plaget av at noen gjør det.
Mekanisk avsug i luftekanalene vil trekke varmluft ut av leilighetene og føre til betydelig økte energiutgifter for den enkelte beboer.
Varmtvann/fyring

All fyring og varmtvann kommer fra egen sentral i borettslaget. I 2020 avsluttet vi det store spranget fra fossilt brensel til bergvarme /jordvarme som fyringskilde. Sentralen er da også betydelig oppgradert i denne forbindelse. Dette gir oss både miljøgevinst og økonomisk besparelse. Se bilder fra prosjektet under BILLEDGALLEGALLERI: Bergvarme

Generalforsamlingen 2018 vedtok at det skulle utarbeides en energirapport som skulle vurdere ulike aktuelle løsninger som kunne dekke borettslagets energibehov til oppvarming og varmt tappevann når videre bruk av fossilt brensel ikke lengere er tillat etter 1. januar 2021. En energirapport ble utarbeidet av Energico AS. Hovedkonklusjonen i rapporten var at det ble anbefalte etablert en energibrønnpark (bergvarme) som erstatning for strøm og olje. Fjernvarme ble vurdert som vesentlig dyrere enn bergvarme.
Ekstraordinær generalforsamling 4. desember 2018 vedtok enstemmig å bygge energibrønner, og med mulighet for å låne inntil 18 millioner kroner til finansieringen.
Arbeidet med energibrønnpark ble igangsatt mars 2019 og nytt anlegg ble ferdigstilt og overlevert i oktober 2019 til en pris på 19,4 millioner. Det nye anlegget leverer nå 66 % av borettslaget energibehov til oppvarming og varmtvann som gratis bergvarme og gir borettslaget en betydelig kostnadsbesparelse.

Innbrudd/tyveri
Må meldes til eget forsikringsselskap. Det forekommer tyverier/tyveriforsøk i boder loft og kjeller. Styret bør informeres slik at vi kan iverksette tiltak som kan forhindre dette så langt det lar seg gjøre. Imidlertid lar beboere dører stå åpne til loft og kjeller, viser det seg, noe som gjør det lettere for ubudne gjester. Boder kan sikres bedre, men er etter styrets oppfatning ikke egnet til å oppbevare kostbare og dyrebare eiendeler slik de er utformet idag.

Finner du ikke spørsmålet du leter etter? Skriv inn her så skal vi svare så fort vi kan

5 + 8 =